Baggrund og formål

Baggrund for initiativet

Vi er en lokal gruppe, som består af sognepræst, sognemedhjælper, lærere, psykolog, sundhedsplejerske, familieterapeuter, pædagoger, pædagogmedhjælper, politiker, ung som selv har mistet, og forældre, hvis børn har brug for hjælp. Vi møder børn og unge, som er ramt af sorg og har brug for opmærksomhed på dette ud over de tilbud der allerede gives.

Overvejelser

Det vides at tab af forældre i barndommen sætter dybe spor i barnets og den unges psyke og får derved stor indflydelse på, hvorledes den enkelte mestrer sit liv fremover.

Typiske reaktioner

Typiske reaktioner hos børn og unge er angst, ensomhed, tristhed, længsel, vrede, selvbebrejdelser og stresssymptomer, som f.eks. søvnforstyrrelser, spiseproblemer og koncentrationsbesvær.

Vi vil derfor gerne tilbyde disse børn og unge muligheden for at deltage i en gruppe for børn og unge ramt af sorg, enten på grund af et nærtstående familiemedlems dødsfald eller nært forestående død.

Formålet

Formålet med samværs- og samtalegrupperne er, at den enkelte får mulighed for at bearbejde tabet af et nærtstående familiemedlem, så den enkeltes mestring i sit videre liv bliver så optimal som muligt og i samarbejde med barnet at skabe en tilknytning til efterlevende pårørende, som barnet kan dele tabet med.

Hvem er vi?

Styregruppen bag samværs- og samtalegrupperne

Formand:

Niels Arne Christensen, provst

Økonomiansvarlig:

Inge Glud, revisor

Koordinator og kontaktperson:

Mette Lønborg

Øvrige medlemmer:

Anne Lise Holst Jensen, koordinator af Netværkscafeen.

Karina Odgaard Nielsen, Kirke og kulturmedarbejder.

Revisor:

Erik Thomsen

Økonomi

Økonomisk ramme for en samværs- og samtalegruppe pr. år.

 • Honorar til projektleder og gruppeledere 15 timer x 1 x 12 måneder
 • Kurser/efteruddannelse til gruppeleder og frivillige medarbejdere
 • Supervision efter behov
 • Erfaringsudveksling med andre grupper 4 gange årligt
 • Driftsudgifter (materiale, husholdning m.m.)

 

Årsbudget pr. gruppe i alt 65.000 kr.

Tilbuddet er afhængig af økonomisk støtte fra det offentlige og private.

Enhver form for bidrag er velkomne

– og kan indsættes i Nordea:

Reg.nr. 9585 Konto 8475339615

eller kontakt Inge Glud økonomisk ansvarlig 2221 0911

Ved økonomisk støtte kan fradragsretten udnyttes ved indbetaling til Samvirkende Menighedsplejer
på følgende konto nummer:

Konto nr.: +73 85923277
Mærket: “Menighedsplejen i Holstebro Kirke/sorggrupper”

Mål og metode

Mål

 • At skabe en tilknytning til efterlevende pårørende, som barnet kan dele tabet med.
 • At mødes med andre ligestillede og i dialog med andre at finde ud af egne tanker, følelser og reaktioner.
 • Bedre at kunne overskue sit eget liv og fremtid.
 • At fremme egen identitetsdannelse og selvfølelse.
 • At forholde sig til, hvilke handlinger der er mest hensigtsmæssige for den enkelte.
 • Samtale med voksne, som har tid og tør lytte til og dele smerten med den enkelte.

Metode

Visitationssamtale:

Samtale med barnet, den unge og forælderen om familiens aktuelle historie,

og hvad sorggruppen har at tilbyde.

Gerne deltagelse af andre pårørende, som barnet/den unge har et fortroligt forhold til.

Gruppemøde afholdes i udgiftsfrie lokaler hver 2. uge.

Indhold, tidspunkt og varighed vil afhænge af aldersgruppen.

Det er individuelt hvor længe den enkelte har behov for at deltage sammen med gruppen.

Afsluttende samtale:

Evalueringssamtale med barnet eller den unge og forælderen om udbyttet af deltagelsen i gruppen og det videre forløb. Gerne deltagelse af andre pårørende, som barnet/den unge ønsker sig et fortroligt forhold til.

Mødet i gruppen kan se således ud:

 • Præsentation af nye i gruppen
 • Samtale om siden sidst.
 • Tema tages op – f.eks.: Svigt, ensomhed, vrede, bitterhed, sorg, savn, skyld, ansvar og selvbebrejdelse.
 • Tiden sammen med den afdøde, før og mens vedkommende var syg.
 • Den allersidste tid sammen.
  Afskeden – bisættelsen – begravelsen.
 • Den afdødes rolle nu for mig og den øvrige familie.
 • Forholdet til den overlevende forældre, andre søskende og familiemedlemmer.
 • Tanker om egen sygdom og død og hvordan leve sit liv videre.
 • Hvordan forholde sig til mærkedage og holde fast iminderne om den afdøde.

 

Der benyttes bl.a. eventyrfortælling, dukketeater, rollespil, collage, ler, tegning, fortælling om livshistorier, fortælling ud fra fotos med videre.